Kontakty

Akcie uskutočňované na OZ Liptovský Hádok

Kosenie horskej lúky Hodruša

Altánok Blatná, Ľubochňa

 

Altánok Lacková

 

Kostolík Čierny Váh

Výstava zhodov

Zasadil som strom

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón:044/ 522 2751, 044/52076XX
Email: lesylh@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 182 200 ha
Lesnatosť: 62,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 80%, listnaté 20%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
54 791 ha
Ročná obnova lesa: 285 ha
Ročná ochrana lesa: 3 426 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 190 000 m3

Významné chránené celky:

 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Veľká Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

 • Tetrov holniak (Tetrao tetrix)

 • Orol krikľavý (Aquila pomarina)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

Flóra:

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

NEPREHLIADNITE

Názov LS: LS Malužiná
   Katastrálna výmera LS: 8 330,11
   Porastová výmera LS: 8 098,41 ha
   Priemerný ročný etát ťažby: 33 176 m3
   Priemerný ročný objem zalesňovania : 46 ha
   Počet LO: 9
   Názvy jednotlivých LO: Doštianka, Hodruša,
   Tajch, Chorupné, Malužiná, Boca, Torysa, Rakytová, Drogovo
   Zaujímavosti: Malužinský Tajch – v minulosti na plavenie dreva,
   Stará dedina - zaniknutá banícka osada. Slepé mosty - objekt Pro Silva o výmere 44,59 ha.

   Názov LS: Čierny Váh
   Katastrálna výmera LS: 31 820,01 ha 
   Porastová výmera LS: 12 227,35 ha
   Priemerný ročný etát ťažby: 56 000 m3
   Ročný plán ťažby: 140 000 m3
   Priemerný ročný objem zalesňovania: 150 ha
   Počet LO: 12
   Názvy jednotlivých LO: Jedliny, Čierna dolina,
   Nižný Chmelienec, Vyšný Chmelienec,
   Plevovo, Házička, Zahlinky, Klinová, Medvedzia,
   Holičná, Široká, Snežná 
   Dátum a objem kalamity : 30.6.2009 106 600 m3,
   podkôrniková 79 900 m3, vetrová 25 800 m3
   Zaujímavosti: Objekty Pro Silva
   na Bielom Váhu 56,77 ha, Mokrá 97,90 ha,
   Snežná 20,85 ha

   Názov LS: Liptovská Teplička
   Katastrálna výmera: 13 243 ha
   Porastová výmera: 7 798 ha
   Priemerný ročný etát ťažby: 32 639 m3
   Priemerný ročný objem zalesňovania : 72 ha
   Názvy LO: Suchý Benkov, Skalená, Kremeniny,
   Kolesárky, Rovienky, Zatračané, Opálené, Staníkov
   Výhľadové objemy spracovania kalamity:
      2007 – 98 466 m3
      2008 – 152 379 m3
      2009 – 130 000 m3

   Názov LS: Liptovská Osada
   Katastrálna výmera LS: 58 131 ha
   Porastová výmera LS: 13 628 ha
   Priemerný ročný etát ťažby: 50 000 m3
   Priemerný ročný objem zalesňovania : 55 ha
   Počet LO: 13
   Názvy jednotlivých LO: Skalnô, Teplô, Hričkov,
   Suchá, Zelenô, Korytnica, Barboriná,
   Žarnovka, Banskô, Lúčky, Likavka,
   Mošnica, Hlaváč
   Zaujímavosti: vodné dielo Liptovská Mara,
   Havránok – keltské osídlenie nad L. Marou,
   chránený strom(JD) na LO Teplô,
   objekt Pro Silva Donovaly

   Názov LS: LS Ľubochňa
   Katastrálna výmera LS: 12 246,86 ha 
   Porastová výmera LS: 11 574,71 ha
   Priemerný ročný etát ťažby: 30 679 m3
   Ročný plán ťažby: 40 000 m3
   Priemerný ročný objem zalesňovania : 60 ha
   Počet LO: 12
   Názvy jednotlivých LO: Hrdoš; Krátko;
   Tureckô; Lipová; Salatín; Vrátočná; Čepeľová;
   Štefanová; Čierny Kameň; Rakytov; Krivá; Stánky
   Dátum a objem kalamity: k 30.6.2009 18 175 m3,
   podkôrniková 13 901 m3, vetrová 4 274 m3
   Zaujímavosti: 
   NPR Jánošíková Kolkáreň, Rumbáre, 
   Skalná Alpa, Kornietová, Kundráčka,
   Čierny Kameň
   Prírodná pamiatka jazero Blatná
   Protipožiarna vodná nádrž Vyšný Tajch
   Zrekonštruovaná vodná elektráreň v Ľubochni

 

       Nečakaná návšteva pri chate :

    Obrázok Medvieďa