Kontakty

 

 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 044/ 522 2751
Email: lesy.tatry@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 297 262,91 ha
Lesnatosť: 51 %
Drevinové zloženie: 83 % ihličnaté, 16 % listnaté
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 80 037 ha

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu: 77 734 ha
Ročná obnova lesa: 553,67 ha čo predstavuje 1 775 500 ks sadeníc
Ročná ochrana lesa: 453 840 €
Ročný objem ťažby: 362 000 m3

Významné chránené celky:

 • Národný park Malá Fatra
 • Národný park Nízke Tatry
 • Národný park Veľká Fatra
 • Chránená krajinná oblasť Horná Orava

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • vlk dravý (Canis lupus)

 • tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

 • tetrov holniak (Tetrao tetrix)

 • orol krikľavý (Aquila pomarina)

 • rys ostrovid (Lynx lynx)

 • medveď hnedý (Ursus arctos)

 • kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica)

 • kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

 • mlok karpatský (Triturus montandoni)

Flóra:

 • poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • klinček lesklý (Dianthus nitidus)

 • črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

NEPREHLIADNITE  

"História lesníctva na Orave" 

Pozývame Vás na návštevu trvalej lesníckej expozície
venovanej histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
v budove bývalého Riaditeľstva Oravského komposesorátu v Oravskom Podzámku

 

 Podrobnosti

 

 

  LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK ORAVSKÁ LESNÁ

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná svojim návštevníkom na trase dlhej 3,7 km ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom deviatich tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo... 

  

Podrobnosti

 

  LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK PiLSKO

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná je dlhý 4,7 km v masíve vrchu Pilsko, situovaný v mierne náročnom teréne, je vhodné miesto oddychu a poučenia bez veľkého počtu turistov. Trasa vedie cez obhospodarovaný les a les ponechaný na samostatný vývoj. V bočnej doline je zbierka anomálií kmeňov stromov. S miestami oddychu a posedenia v tieni košatého buka.

 


Podrobnosti

 

EKOUČEBŇA ORAVSKÝ PODZÁMOK

V roku 2023 prebehla renovácia učebne. Pribudla dioráma a vynovenie učebne o príručnú dielničku na praktické práce.

Ekoučebňa bola vybudovaná v roku 2013 v spolupráci s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Jeleśnia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce. Boli zrekonštruované dve miestnosti v historickej budove Oravského komposesorátu. Finálnym krokom premeny na lesnícku ekoučebňu, ktorá slúži na environmentálnu výchovu, bolo doplnenie dermoplastických preparátov, ich ozvučenie a ďalšie zaujímavosti pripravené pre návštevníkov. Cieľom bolo vytvorenie podmienok zážitkového učenia lesnej pedagogiky.

 

 

Vodné dielo Oravská priehrada

Vodná nádrž s rozlohou 35 km2, bola vybudovaná na rieke Orava v rokoch 1941 - 1954. Zaplavené boli 4 obce (Slanica, Osada, Oravské Hámre a Ústie nad Oravou) a nad hladinou ostalo len návršie obce Slanica - vznikol tak Slanický ostrov. Z obce sa zachovalo iba návršie so zachovalým barokovým kostolom sv. Kríža a kalváriou, ktoré bolo dominantou obce a dnes je to turistická atrakcia, ktorú navštevujú turisti zo Slovenska i zo zahraničia.

V kostole sa nachádza stála expozícia ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie a v exteriéri ostrova je lapidárium oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. V bývalej hrobke je nainštalovaná expozícia História zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.

Socha Krista v Kline

Na kopci Grapa nad maličkou obcou Klin sa nachádza jedinečná rarita - monumentálna socha Ježiša Krista, ktorá je kópiou slávnej brazílskej sochy v Rio de Janeiro. Tento monument bol vytvorený miestnym ľudovým majstrom a je najvyššou sochou Spasiteľa na Slovensku. Socha dosahuje výšku 9,5 m a hmotnosť až 23 ton. Jej ruky smerujú na celú Oravu, ktorú majú ochraňovať.

 Babia hora

Najvyšší vrch Oravských Beskýd i podsústavy Stredné Beskydy (1 725 m n.m.), s pamätnou tabuľou na viaceré výstupy pápeža Jána Pavla II., ktorý na vrch viackrát vystúpil ešte ako krakovský arcibiskup.

 Najsevernejší bod Slovenska 

Najsevernejším vrcholom Slovenska je Modralová, v niektorých mapách a sprievodcoch uvádzaná aj ako Beskydok (1 168 m n.m.).

 

 Lesnícka Osada Čierny Váh

Lesnícka Osada Čierny Váh vznikla v prvej polovici 18. storočia. Zachovala sa tu pôvodná drevená železničná stanica. Bol vybudovaný kostol s cintorínom, ktorý je dodnes zachovaný ako kultúrna pamiatka. Škola, obchod a krčma s kolkárňou.

Podrobnosti

 LesníckY CINTORÍN Čierny Váh

Národná kultúrna pamiatka nad Osadou Čierny Váh. Súčasťou je Kaplnka sv. Trojice a drevená zvonica.

Podrobnosti