Kontakty

Z HISTÓRIE LESNÉHO HOSPODÁRENIA V OKOLÍ ORAVY

V 12. – 13. st. tvorilo územie Oravy najsevernejšiu časť lesného komplexu Zvolenský les, ktorý bol majetkom uhorských panovníkov. Rozdelením územia dostala oravská časť svojho správcu, ktorý sídlil na Oravskom hrade a v kráľovom mene spravoval lesy a medzi nimi osídlené obyvateľstvo. Od 14. st. panovníci dávali Oravu do úžitku rôznym veľmožom za peniaze alebo za zásluhy.

V roku 1606 sa Oravský hrad s panstvom stal súkromným majetkom Turzovcov. Po smrti Juraja Turzu a jeho syna Imricha prešla Orava podľa závetu na dcéry, ktoré so svojimi manželmi vytvorili spolok spolumajiteľov oravského hradného panstva – Oravský komposesorát. Predpisy pre spravovanie majetku boli prijaté na prvom valnom zhromaždení 5. júla 1626. Podľa stanov, ktoré platili až do roku 1897 na čele komposesorátu stál riaditeľ, neskôr gubernátor, ktorého volili spomedzi seba. Podliehal mu úradnícky zbor, ktorý spravoval záležitosti panstva.

Od pol. 18. st., v súvislosti s rastom obchodu, začala ťažba dreva nadobúdať väčší význam a postupne sa stala najdôležitejším zdrojom príjmov Oravského komposesorátu. Správu lesov vykonávali potom odborníci, ktorí spravovali lesné dištrikty. Z nich sa vytvorili lesné správy. Tento systém trval až do roku 1922, potom lesný úrad včlenili do riaditeľstva. V roku 1848 bolo zrušené poddanstvo a tým zemepanská právomoc a bývalým poddaným (bývalým urbarialistom) bola pridelená veľká časť pôdy. Hradu bolo ponechané vlastníctvo lesov. Správu neštátnych lesov v rokoch 1879 – 1922 obstarávali štátne orgány, a to lesné inšpektoráty, lesné úrady a lesné správy. Neskôr ich agenda prešla na okresné, resp. župné úrady.

Po vzniku ČSR Ministerstvo pôdohospodárstva v Prahe schválilo v roku 1923 stanovy komposesorátu, ktoré boli prispôsobené novým štátnym pomerom. Správu panstva viedol správny výbor a výkonnú činnosť malo Riaditeľstvo Oravského komposesorátu. Oravský komposesorát v rámci pozemkovej reformy odstúpil bývalým urbarialistom, pasienkovým družstvám a jednotlivcom viac ako 5000ha lesa a pasienkov. Oravského komposesorátu sa dotkla aj úprava hraníc. K Poľsku bolo pričlenených 12 obcí, v chotároch ktorých sa nachádzal majetok komposesorátu.

Pri vzniku komposesorátu štát (kráľ, kráľovský erár) nemal žiadny podiel v majetku. Dvom spoluvlastníkom (I. Tőkőly, Š. Petrócy), ktorí organizovali odboj v roku 1677-78 boli však majetky zhabané a prešli na cisársko-kráľovskú komoru, neskôr uhorskému kráľovskému štátu. Ich podiel sa zväčšoval kúpou, dedičnými a donačnými transakciami, takže v pol. 19. st. predstavoval 22 %, v roku 1925 už 51 % a v roku 1930 57 %. V roku 1938 sa podiel štátu zvýšil na 77% a Riaditeľstvo Oravského komposesorátu sa stalo organickou jednotkou podniku Štátne lesy a majetky. Oravský komposesorát ako samostatná administratívna jednotka sa udržal do 1. januára 1946, keď prešiel úplne do vlastníctva štátu.

Predstaviteľom organizovaného lesného hospodárstva boli štátne lesy s podnikovou formou organizácie. Hoci pred rokom 1945 nepredstavovali výmerou rozhodujúcu zložku, po dlhé roky si zachovali systém lesných správ, neskôr aj lesných závodov, založený na 2 – 3 stupňoch riadenia. 
V roku 1958 boli zrušené všetky spoločenstvenné útvary (bývalé urbariátne lesné spoločenstvá, komposesoráty) a ich majetky boli prevedené do správy štátnych lesov. Po roku 1991 v rámci odovzdávania lesov pôvodným vlastníkom sa znížila výmera lesov obhospodarovaných štátom, čo si vyžiadalo aj organizačné zmeny. Bol zriadený jeden štátny podnik – Lesy SR.

ZAKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ODŠTEPNÉHO ZÁVODU


Hranica závodu je okrem časti Roháčov na juhu, ktoré územie bolo v r. 1991 odčlenené od OZ Námestovo ku Správe ŠL TANAP, totožná s historicky vymedzeným územím Oravy. Na západe prechádza po hrebeni Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny, na severe po hrebeni Oravských Beskýd, kde je zároveň totožná so štátnou hranicou s Poľskou republikou, tu je aj najväčšie zastúpenie štátnych lesov, ktoré závod obhospodaruje. Ďalej prechádza najvýchodnejším cípom Oravskej Priehrady a po hrebeni východnej časti Skorušinských vrchov prechádza cez Hutianske sedlo k Chočským vrchom, ktoré tvoria južnú hranicu Oravy. Stredom územia sa tiahne masív Oravskej Magury. Reliéf Oravy je značne členitý a na území spravovanom OZ Námestovo najvyššie dosahuje 1725 m n.m., vrchol Babej Hory a najnižšie je na sútoku rieky Oravy s riekou Váh pri Kraľovanoch 438 m n.m.

Orava je známa aj veľmi drsnými klimatickými podmienkami, s chladným a vlhkým, podnebím. Ročné teplotné pomery zaradujú Oravu k najchladnejším oblastiam Slovenska. Známe sú nízke rekordné teploty, ale aj výrazné zrážky okolo 1200 mm, ktoré v uzatvorenom hydrologickom celku Oravy (okrem jedného potoka v Malatinej, všetky ostatné sa vlievajú do Oravy, resp. jej prítokov) často spôsobujú výrazné povodňové škody.

Odštepný závod Námestovo v súčasnosti obhospodaruje okolo 26 tis. ha lesnej pôdy,  z toho viac ako 25 tis. ha štátnych lesov. Lesnatosť Oravy sa podľa okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo pohybuje od 41 – 48 %. Katastrálna výmera závodu je 171.000 ha.Hlavnými drevinami lesných porastov je smrek až 67 %, jedľa 13 %, buk 11 %,  ostatné dreviny (smrekovec, borovica, javor, jaseň, jelša a iné) tvoria 9 % zastúpenia.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 043/ 5522479
Email: lesyno@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 167 568 ha
Lesnatosť: 40,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 87%, listnaté 13%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
26 294 ha
Ročná obnova lesa: 161 ha
Ročná ochrana lesa: 3 611 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 154 100 m3

Významné chránené celky:

  • Horná Orava
  • Malá Fatra

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

  • Vlk dravý (Canis lupus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

NEPREHLIADNITE

Obrázok VLM Budova Oravského komposesorátu

Pozývame Vás na návštevu trvalej lesníckej expozície
"História lesníctva na Orave"

venovanej histórii lesníctva na Orave, práci lesníkov a ochrane prírody
v budove bývalého Riaditelstva Oravského 
komposesorátu v Oravskom Podzámku

podrobnosti

____________________________________________ 

Obrázok LNCH Oravská Lesná

Navštívte

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK ORAVSKÁ LESNÁ

Lesnícky náučný chodník Oravská Lesná svojim návštevníkom na 3,7 km trase ponúka zaujímavosti lesníckeho, prírodovedného, ochranárskeho i historického charakteru. Prostredníctvom 9 tematicky zameraných zastávok je návštevníkom prezentovaná lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo...


podrobnosti