Kontakty

Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Vás pozývajú
na verejnú dražbu surového dreva.

Pozvánka (PDF, 467 kB)

Miesto konania dražby: MES Vranov nad Topľou
 Termín konania dražby: 17. - 20.3.2020, so začiatkom 17.3.2020 o 8:00 hod. a ukončením 20.3.2020 o 12:00 hod.

                                                            
Termín vyhodnotenia dražby: 23.3.2020
Spôsob otvárania obálok: verejný.

Ponúkane dreviny : dub, buk, javor, čerešňa, smrekovec, jaseň

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom k dispozícii od 17.3.2020
Vyhodnotenie

 

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  poverený vedením EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

Dražobný poriadok (PDF, 421 kB)

Katalóg (PDF, 352 kB)

Určenie dražobníka (PDF, 376 kB)

Určenie komisie na otváranie obálok (PDF, 383 kB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesyvv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 852 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
47 363 ha
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m3

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)