Kontakty

Pozvánka                                     Lesy SR, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Vás pozývajú
                                                                                            na verejnú dražbu surového dreva.

                                                                                 Miesto konania dražby: MES Vranov nad Topľou
 Termín konania dražby: 19. - 22.11.2019, so začiatkom 19.11.2019 o 8:00 hod. a ukončením 22.11.2019 o 12:00 hod.

                                                            
                                                                                           Termín vyhodnotenia dražby: 25.11.2019
                                                                                              Spôsob otvárania obálok: neverejný.

                                                                                       Ponúkane dreviny : dub, buk, javor, čerešňa, smrekovec

                                                  Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

                                                              Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom k dispozícii od 19.11.2019


                                                                                                               Vyhodnotenie

                                                                                                              Kontaktná osoba:

                                                       Ing. Ján Meteňko  poverený vedením EOÚ, +421918334711

                                                       Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

 

                                                                                                 Dražobný poriadok

                                                                                                        Katalóg

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesyvv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 852 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
47 363 ha
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m3

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)