Kontakty

Ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva podľa noriem
STN 48 00 55 a STN 48 00 56 z apríla2007 platný od 1.I.2009 do odvolania.
Zatrieďovanie do hrúbkových stupňov u guľatinových sortimentov podľa merania s kôrou, objem uvádzaný bez kôry.
 

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia ako FCA miesto predaja dodávateľa dohodou. 

Konverzný kurz 1 € = 30,126 Skk

Schválil : Ing.Strmeň Martin,
riaditeľ  LESY SR, š.p., OZ Vranov

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesyvv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 189 852 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
47 363 ha
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m3

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)