Kontakty

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 057/ 442 3769

Email: lesy.vihorlat@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Katastrálna výmera: 475976,55 ha
Lesnatosť: 48,1%
Drevinové zloženie: ihličnaté 12%, listnaté 88%

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 77252,74 ha                                            

Štátne: 65952,55 ha,

Neštátne: 11300,19 ha

Lesné porasty

Hospodárske lesy: 62567,69 ha,                    

Lesy osobitného určenia: 4269,12 ha,                  

Lesy účelové  4166,63 ha            
Ročná obnova lesa: 222 ha
Ročná ochrana lesa: 15 tis. €
Ročný objem ťažby: 206 000 m

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Laborecká vrchovina

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat

 • Medzibodrožie

 • Senné

 • Východoslovenská nížina

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Bystruška Zawadského (Carabus zawadszkii)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 • Chochlačka bielokrká (Aythya nyroca)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 • Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica)