Kontakty

Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na Organizačnej zložke OZ Vihorlat

1. Úvod
Výmera lesov v Slovenskej republike je 2 200 tis. ha. Lesnatosť územia Slovenska je 41%. Organizácia Lesy SR š.p. hospodári na približne 50-tich % výmery lesov Slovenska.
Organizačná  zložka OZ Vihorlat je organizačnou jednotkou š.p. Lesy Slovenskej republiky.
Svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom 9 lesných správ a 5 expedičných skladov /pozri kontakty/.
Hlavnou činnosťou Organizačnej zložky OZ Vihorlat je:
O správa lesného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, obhospodarovanie majetku neštátnych subjektov v zákonnom nájme
O zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s PSOL v záujme zachovania, zveľaďovania lesov, zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií ako aj trvalo udržateľné hospodárstvo
O výkon ťažby dreva v lesných porastoch, jeho približovanie, manipulácia a doprava
O predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
O výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch

Územie Organizačnej zložke OZ Vihorlat sa nachádza vo východnej časti republiky a rozprestiera sa od východných výbežkov Slanských vrchov zo západu až po štátnu hranicu s Ukrajinou na východe. Severnú hranicu organizačnej zložky OZ Vihorlat tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskou republikou.  Organizačná zložka OZ Vihorlat je situovaná do dvoch krajov – Prešovského a Košického. Prevažná časť územia Organizačnej zložky OZ Vihorlat patrí do povodia Bodrogu.
Geografické celky na území Organizačnej zložky OZ Vihorlat: Slánske vrchy, Laborecká vrchovina, Vihorlatské vrchy, Ondavská vrchovina, Zemplínske vrchy, Bukovské vrchy, Medzibodrožie.
Katastrálna výmera Organizačnej zložky OZ Vihorlat: Katastrálna výmera Organizačnej zložky OZ  Vihorlat je 475976,55 ha.
Výmera porastovej plochy: Organizačná zložka OZ Vihorlat so stavom k 1.1.2022 hospodáril na celkovej výmere porastovej plochy 77252,74 ha, z toho je vo vlastníctve štátu 65952,55 ha,  vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v zákonnom nájme 11300,19 ha.

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. sú lesy z hľadiska prevažujúcich funkcií členené na:
hospodárske lesy – ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesa. Z celkovej porastovej výmery závodu je v tejto kategórií 62567,69 ha, čo predstavuje podiel 88,12 %.
ochranné lesy – sú to lesy, ktorých funkčne zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Ochranných lesov na území OZ Vihorlat je 4269,12 ha, čo je 6,01 % z celkovej výmery porastovej plochy.
lesy osobitného určenia - sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia. V tejto kategórií má OZ Vihorlat 4166,63 ha t.j. 5,87 %./stav k 1.1.2022/

Podľa stupňa ochrany prírody a krajiny je v SOP 1: 50 962,19  ha , SOP 2: 18 069,68  ha, SOP 3:  1 173,57 ha, SOP 4: 137,96 ha a v SOP 5: 1 279,13 ha lesných porastov.

 

Výmera vyhlásených chránených území v rámci Organizačnej zložky OZ Vihorlat podľa kategórií:
Národné parky  1270,84  ha

NP Poloniny       1270,84 ha


Chránený areál 2,06  ha

Štefanovská borina 2,06 ha


Prírodná rezervácia a Národná PR               ha

PR Udava 391,86 ha

PR Rydošová 88,34 ha

PR Beskyd 48,39 ha

PR Hlinianska jelšina 46,38 ha

NPR Palotská jedlina 155,94 ha

NPR Šimonka 6,00 ha

PR Zámutovské skaly 32,08 ha

NPR Humenský Sokol 118,80 ha

PR Jasenovská bučina 22,00 ha

PR Iľovnica 8,52 ha


Prírodná pamiatka a NPP   ha
PP Skaly pod Pariakovou 24,81 ha

 

NATURA 2000
Územia európskeho významu   ha

ÚEV Hubková 2792,51 ha

ÚEV Krivoštianka 707,98 ha

ÚEV Šimonka 2781,72 ha

ÚEV Rakytová hora 836,38 ha

ÚEV Morské oko 16007,49 ha

CHVÚ Laborecká vrchovina

CHVÚ Slánske vrchy

CHVÚ Vihorlatské vrchy

CHVÚ Medzibodrožie

CHVÚ Ondavská rovina

CHVÚ Senianske rybníkyVšeobecná charakteristika porastov
Druhové zloženie porastov – najviac zastúpenou drevinou v porastoch obhospodarovaných OZ je drevina Buk lesný /Fagus silvatica/ , ďalej je to Dub letný/Quercus robur/, Dub zimný /Quercus petrea/, Jedľa biela /Abies alba/, Borovica lesná /Pinus silvestris/, Javor horský /Acer pseudoplatanus/ , Hrab obyčajný /Carpinus betulus/, Jaseň štíhly /Fraxinus excelsior/, Brest horský /Ulmus montana/, Smrekovec opadavý /Larix decidua/, Breza bradavičnatá / Betula verucosa/, a ďalšie.

Veková štruktúra porastov – veková štruktúra porastov v rámci OZ je vyrovnaná , pomer vekových tried je priaznivý, najviac je zastúpená 2 až 4 veková trieda , najmenej 7 a 8 veková trieda. Tento stav vytvára reálny predpoklad udržaniu lesnatosti, normálneho zastúpenia vekových tried , čo je predpokladom na trvalé a vyrovnané obhospodarovanie porastov.
Tvar lesa – prevažujúcim hospodárskym tvarom lesa je les vysoký pôvodných drevín, ktorý zabezpečuje najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty ako aj plnenie ostatných funkcií lesa.
Hospodársky spôsob – dominujúcim hospodárskym spôsobom pri obnove lesa je hospodársky spôsob podrastový s cieľom dosiahnutia maximálneho podielu prirodzenej obnovy za účelom udržania genetickej kvality lesa

 

Sumárny prehľad lesov s vysokým spoločenským významom

Chránené živočíchy v územnej pôsobnosti OZ Vihorlat

Vretenica severská

Vipera berus

Jašterica zelená

Lacerta viridis

Jašterica živorodá panónska

Lacerta vivipara pannonica

Užovka hladká

Coronella austriaca

Užovka stromová

Elaphe longissima

Kunka červenobruchá

Bombina bombina

Ropucha zelená

Bufo viridis

Rosnička zelená

Hyla arborea

Hrabavka škvrnitá

Pelobates fuscus

Skokan hnedý

Rana temporaria

Skokan zelený

Rana esculenta

Mlok dunajský

Tritus dobrogicus

Mlok bodkovaný

Tritus vulgaris

Salamandra škvrnitá

Salamandra salamandra

Korytnačka Močiarna

Emys orbicularis

Vlk dravý

Canis lupus

Rys ostrovid

Lynx lynx

Medveď hnedý

Ursus arctos

Vydra riečna

Lutra lutra

Mačka divá

Felis sylvestris

Večernica malá

Pipistrellus pipistrellus

Večernica najmenšia

Pipistrellus pygmaeus

Netopier veľkouchý

Myotis bechsteini

Netopier Brandtov

Myotis brandti

Netopier pobrežný

Myotis dasycneme

Netopier riasnatý

Myotis nattereri

Raniak malý

Nyctalus leiseri

Volavka striebristá

Egretta garzetta

Volavka biela

Egretta alba

Chavkoš nočný

Nycticorax nycticorax

Volavka purpurová

Ardea purpurea

Volavka vlasatá

Ardeola raloides

Bučiačik močiarny

Ixobrychus minutus

Chochlačka bielooká

Aythya nyroca

Kaňa močiarna

Circus aeruginosus

Jastrab lesný

Accipiter gentillis

Haja tmavá

Milvus migrans

Haja červená

Milvus milvus

Orol krikľavý

Aquila pomarina

Orol kráľovský

Aquila heliaca

Orliak morský

Haliaeetus albicilla

Včelár lesný

Pernis apivorus

Sokol lastovičiar

Falco subbuteo

Rybárik riečny

Alcedo athis

Včelárik zlatý

Merops apiaster

Dudok chochlatý

Upupa epops

Kalužiak červenonohý

Tringa totanus

Chriašteľ bodkovaný

Porzana porzana

Chriašteľ malý

Porzana parva

Chriašteľ vodný

Rallus aquaticus

Ďateľ čierny

Dryocopus martius

Ďateľ prostredný

Dendrocopos medius

Krutihlav hnedý

Jynx torquilla

Strakoš kolesár

Lanius minor

Svrčiak zelenkavý

Locustella naevia

Svrčiak riečný

Locustella fluviatillis

Slávik tmavý

Luscinia luscinia

Fúzatka trsťová

Panurus biarmicus

Hadiar krátkoprstý

Circaetus galicus

Sova dlhochvostá

Strix uralensis

Sova lesná

Strix aluco

Myšiarka ušatá

Asio otus

Výr skalný

Bubo bubo

Plamienka driemavá

Tyto alba

Ohniváčik veľký

Lycaena dispar

Ohniváčik modrolesklý

Lycaena alciphron

Modráčik čiernoškvrnný

Maculinea arion

Modráčik krvavcový

Maculinea teleius

Jasoň chochlačkový

Parnassius mnemosyne

Pestroň vlkovcový

Zerynthia polyxena

Mlynárik východný

Leptidea morsei


 

Chránené rastliny v územnej pôsobnosti OZ Vihorlat

Bleduľa letná

Leucojum aestivum

Králik neskorý

Leucanthemella serotina

Chren veľkoplodý

Armoracia macrocarpa

Bleduľa jarná karpatská

Leucojum vernum subsp. carpaticum

Korunkovka strakatá

Fritillaria meleagris

Mliečnik Sojakov

Tithymals sojakii

Ľalia zlatohlavá

Lilium martagon

Lykovec jedovatý

Daphne mezereum

Prilbica moldavská

Aconitum moldavicum

Skopolia kranská

 Scopolia carniolica

Zimoľub okolíkatý

Chimaphilla umbelata

Črievičník papučkový

Cypripedium calceolus

Vemenník zelenkastý

Platanthera chloranta

Vemenník dvojlistý

Platanthera bifolia

Vstavač purpurový

Orchis purpurea

Vstavač vojenský

Orchis militaris

Vstavač mužský

Orchis muscula

Prilbovka dlholistá

Cephalanthera longifolia


Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú definované vo vyhláške ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. , ktorá je prístupná lesným hospodárom na každej organizačnej zložke OZ Vihorlat.

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesných pozemkov.
Dlhodobým cieľom hospodárenia Organizačnej zložky OZ Vihorlat je zabezpečenie a zlepšovanie funkcie lesa, s dôrazom na produkciu akostnej drevnej hmoty. Zachovanie trvalého pôsobenia mimoprodukčných účinkov lesa, biologickej biodiverzity, vyváženej ekologickej a ekonomickej efektívnosti, zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania porastov a udržanie sociálnych funkcií pri obhospodarovaní lesov.

3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele
10 – ročné hospodárske úlohy a ciele Organizačnej zložky OZ Vihorlat vychádzajú z „Plánov starostlivosti o lesy“ /PSOL/, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
PSOL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).
PSOL sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov, určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“.
Pri tvorbe PSOL vyhotovovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.
Základné hospodárske opatrenia sú:
obnova lesa - obnovné ťažby s formou hospodárskeho spôsobu, zalesňovanie
výchova porastov - výchova mladín /prečistky/, výchova žrďkovín, žrďovín a stredných kmeňovín / prebierky/
V prípade, že vyhotovením plánu sú alebo môžu byť dotknuté práva kohokoľvek, fyzickej či právnickej osoby, má táto osoba právo nahliadnuť do správy o hospodárení a vzniesť pripomienky prípadne predložiť svoje požiadavky (zákon 326/2005 Z.z.). Platnosti PSoL podľa jednotlivých lesných celkov v rámci lesných správ je možné zistiť cez kontakty (e-mail, telefón, pošta) alebo priamo na príslušných lesných správach prípadne OZ.

4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele
Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe možnosti /produkcia dreva/ a potreby /zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia/ vykonania hospodárskych opatrení v porastoch.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
ťažbovú činnosť - ťažba obnovná, ťažba výchovná /prebierky/
pestovnú činnosť - obnova lesa – zalesňovanie, výchova mladín /prečistky/, ochrana kultúr proti burine, ochrana kultúr proti zveri, príprava plochy pre zalesňovanie
poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri - schvaľuje orgán ŠSLH
Sú podkladom stanovenia finančného plánu organizácie a slúžia lesnému hospodárovi pre operatívne riadenie prác na pracoviskách.
Cieľom ročného plánovania je určenie možnej produkcie drevnej hmoty a jej
sortimentácie, určiť priority zakladania a výchovy porastov a operatívne reagovať na 
aktuálny stav porastov z hľadiska ich zdravotného stavu a možného ohrozenia patogénmi.
V prípade záujmu tretej strany o informáciu plánovania hospodárskych opatrení v jednotlivých lokalitách (porastoch), resp. o ich realizácií, je možné túto získať priamo na príslušných lesných správach /viď. kontakty/.

5. Prehľad o základných výrobných ukazovateľoch za r.2016-2021 v rámci OZ Vranov,  OZ Sobrance resp. OZ Vihorlat /od 1.1.2022/

Prehľad o základných výrobných ukazovateľoch v rámci OZ Vihorlat (časť OZ Sobrance):

OZ Vihorlat 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ťažba dreva v m3 379550 m3 375035 m3 382007 m3 368526 m3 321726 m3 367730 m3
z toho prebierky do 50 rokov m3/ha 35350 m3 1817 ha 29292 m3 1483 ha 35092 m3 1684 ha 30606 m3 1482 ha 24624 m3 1114 ha 28568 m3 1129 ha
z toho kalamita m3/% 30558 m3 8% 40572 m3 11% 42250 m3 11% 34394 m3 9% 36305 m3 11% 44583 m3 12%

 

OZ Vihorlat Skuročnosť za r. 2016 Skuročnosť za r. 2017 Skuročnosť za r. 2018 Skuročnosť za r. 2019 Skuročnosť za r. 2020 Skuročnosť za r. 2021
Obnova lesa (ha) 590,4 570,23 609,94 546,98 502,79 448,12
z toho podiel PZ (%) 487,76 448,56 485,94 440,28 395,08 359,52
Ochrana MLP (ha) 992,94 873,67 1012,53 1027,82 652,3 564,34
Čistky a prerezávky (ha) 1746,25 1850,85 1747,3 1621,11 1415,42 1668,31

 

 Škodlivé činitele a kľúčové aspekty pre ich monitoring lesnými hospodármi.
Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na Organizačnej zložky OZ Vihorlat:

A. biotické škodlivé činitele:
1. zver: spôsobujúca - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
2. podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
3. drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva
Drevokaz čiarkovaný /Tripodendron lineatum/
4. škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov
Kôrovnica kaukazská /Dreufusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
5. rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod.Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca
6. cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/
B. abiotické škodlivé činitele:
1. vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
2. sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a
vývraty
3. sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
4. požiar: poškodzuje stromy i celé porasty

C. antropogénne škodlivé činitele:
1. imisie : fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
2. človek: krádeže drevnej hmoty
Kontrola možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročné kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.

Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby /NLC vo Zvolene/, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.
 

 

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia
Hlavným produktom hospodárenia organizácie je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie.
Ďalšie rozhodujúce produkty:
drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty mimoriadnej kvality, piliarska guľatina vlákninové drevo, palivo a iné/
poľovníctvo - výkon práva poľovníctva v režijných revíroch OZ o celkovej výmere cca 23 tis.ha prevažne so zameraním na chov jelenej, srnčej, diviačej zvery.
Ďalšie hospodárske činnosti s možným dôležitým vplyvom na prostredie:
O umelá a kombinovaná obnova lesa-výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou.
O úpravy vodných tokov a útvarov- výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou, hlavne v oblasti opráv a údržieb.
O ťažba a doprava dreva a iných zdrojov- výkony sú realizované v prevažnej miere externými dodávateľmi prác na základe zmlúv o dodaní služieb v lesníckych činnostiach resp. na základe vnútropodnikovej dohody OZLT, so zabezpečením dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok.
O rekreačné aktivity a príslušná infraštruktúra- OZ prevádzkuje :
Lesnícke náučné chodníky: Udava- Solinka, Zámutovská kolejka, Morské Oko, Sobranecké kúpele
Lesnícke chaty: Chata Domaša, Chata Hubková, Chata Roztoky, Chata Strelnica Zámutov, Chata Karolka, Chata Kopaská, Chata Holá hora, Chata Morské oko, Poľovnícky kaštieľ Morské oko, Chata Ubľa

Významné lesnícke miesta : Poľovnícky kaštieľ Morské oko, Lesnícka škola Remetské Hámre, Rodný dom profesora Miroslava Stolinu

Kľúčovými odbytištiami firmy sú:
O drevospracujúce a celulózo – papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva
O regionálny spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu
O miestne obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie

7. Previerky a kontroly hospodárenia
Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. Interné, 2. vonkajšie,

7.1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky
C/ Komplexné previerky
D/ Následné kontroly

E/Kontrolné preberanie prác /z úrovne LS, z úrovne OZ/

7.2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.
Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (PSOL)
Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.

 

8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

Záujmová skupina

Adresa

Slovenská Ornitologická Spoločnosť

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, občianske združenie, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava

Zemplínske múzeum Michalovce

Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce

Múzeum Trebišov

Múzeum v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

KST Krokus

Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou, Záhradná 183/42, 09431 Hanušovce nad Topľou

KST Opál

 

KST Perun

 

KT Sečovce

 

KST Michalovce

Klub slovenských turistov Michalovce, Kpr. Nálepku 20, 07101 Michalovce

UPJŠ Katedra botaniky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra botaniky, Mánesova 23, 041 54 Košice

UPJŠ Katedra zoológie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra zoológie, Šrobárova 2, 041 54 Košice

Rudolf Gabzdil - entomológ

 

CHKO Vihorlat

Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce

CHKO Latorica

Správa CHKO Latorica, J.Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov

OÚ Michalovce, pozemky a lesy

Okresný úrad Michalovce. Pozemky a lesy, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce

OÚ Michalovce, životné prostredie

Okresný úrad Michalovce. Životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

OÚ Trebišov, pozemky a lesy

Okresný úrad Trebišov. Pozemky a lesy,Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov

OÚ Trebišov, životné prostredie

Okresný úrad Trebišov. Životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov; korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

OÚ Vranov nad Topľou, pozemky a lesy

Okresný úrad Vranov nad Topľou. Pozemky a lesy, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

OÚ Vranov nad Topľou, životné prostredie

Okresný úrad Vranov nad Topľou. Životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

OÚ Košice okolie, pozemky a lesy

Okresný úrad Košice-okolie. Pozemky a lesy, Hroncova 13, 040 01 Košice

OÚ Košice okolie, životné prostredie

Okresný úrad Košice-okolie. Životné prostredie, Hroncova 13, 040 01 Košice

OÚ Snina, životné prostredie

Okresný úrad Snina. Životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina

Lesnícka ochranárska služba

Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica

OZ Prales

Prales, o.z., Odtrnovie 01322, 013 22 Rosina

SVP Správa povodia Bodrogu

Správa povodia Bodrogu, M.R.Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov

SVP Správa povodia Laborca

Správa povodia Laborca, S. H. Vajanského č. 3, 070 01 Michalovce

Krajský pamiatkový úrad Košice

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

WWF Slovensko, občianske združenie

Medená 101/5, 811 02 Bratislava, Slovakia

9. Prístup k verejnosti
Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Dialóg posilňuje postavenie lesného hospodára ako aj subjektu hospodáriaceho na určitom majetku. Taktiež poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa.
V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a „Prehľad o vybraných ukazovateľoch LS“ a sú k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu.
Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“ /pozri LIK/.
V rámci Organizačnej zložky OZ Vihorlat, ale aj mimo regiónu pracujú predovšetkým s mladou generáciou na rôznych akciách lesní pedagógovia.
Forma komunikácie a informovania, môže prebehnúť e-mailom, poštou, telefónom /pozri kontakty/ alebo osobne.