Kontakty

VEREJNÁ DRAŽBA CENNÝCH SORTIMENTOV DREVA: MES Trenčianska Turná 26.-29.3.2019

Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Trenčín
Vyhlasuje DRAŽBU DREVA výrezov I.- III. A triedy akosti

smrekovec,  buk, dub, javor, jaseň, čerešňa.

 

Menovky riadkov

Súčet z Objem

BK

91,32

CS

1,42

DB

68,92

JH

0,4

JS

18,65

SC

19,75

Celkový súčet

200,46

 

 

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.

 

Dražba sa uskutoční v dňoch 26.11.2019 - 29.11.2019 (denne od 7:30 hod do 15:00 hod) v priestoroch MES Trenčianska Turná

Termín pre odovzdanie ponúk: do 2.12.2019 do 7:30 hod. na OZ Trenčín.

Spôsob otvárania obálok: verejný v zasadačke na OZ Trenčín 2.12.2019 o 8:00 hod.

 

Vyhodnotenie bude 3.12.2019 do 16:00 hod. zverejnené na https://www.lesy.sk/kontakty/oz/mapy/trencin/drazby-dreva.html

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Dražobný poriadok

Ponukový katalóg

Vyhodnotenie-dražby 

 

Bližšie informácie:

Tel. č. 032/74845 13

0918333395, 0918333191                                                  Ing. Róbert Kiš, riaditeľ OZ Trenčín 

e-mail: miroslav.botka@lesy.sk                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Lesy s veľkým spoločenským významom
Viac ... (pdf)

Program starostlivosti o les
Viac ... 

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
Vlastník – prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesytn@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 169 204 ha
Lesnatosť: 42,4%
Drevinové zloženie: ihličnaté 21%, listnaté 79%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
36 514 ha
Ročná obnova lesa:     160 ha z toho prirodzená
                                                obnova 56%

Ročný objem ťažby: 165 395 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 43 650 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Trenčín
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521)  SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 13. septembra 2015 do 12. septembra 2020. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
21 363 ha a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ 15 458 ha.

 

>Certifikát FSC

>Osvedčenie PEFC

 

PREHLÁSENIE

 

Bližšie info