Kontakty

Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na Organizačnej zložke OZ Šariš

1. Úvod
Výmera lesov v Slovenskej republike je 2 200 tis. ha. Lesnatosť územia Slovenska je 41%. Organizácia Lesy SR š.p. hospodári na približne 50-tich % výmery lesov Slovenska.
Organizačná  zložka OZ Šariš je organizačnou jednotkou š.p. Lesy Slovenskej republiky.
Svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom 6 lesných správ a 3 expedičných skladov /pozri kontakty/.
Hlavnou činnosťou Organizačnej zložky OZ Šariš je:
O správa lesného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, obhospodarovanie majetku neštátnych subjektov v zákonnom nájme
O zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s PSOL v záujme zachovania, zveľaďovania lesov, zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií ako aj trvalo udržateľné hospodárstvo
O výkon ťažby dreva v lesných porastoch, jeho približovanie, manipulácia a doprava
O predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
O výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch

 

Územie Organizačnej zložke OZ Šariš sa nachádza vo východnej časti republiky a rozprestiera sa od východných výbežkov Nízkych Tatier zo západu až za hrebeň Slánskych vrchov na východe Severnú hranicu Organizačnej zložke OZ Šariš tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Územie je rozdelené pohorím Branisko na dve odlišné oblasti - oblasť Šariša a oblasť Spiša. Organizačná zložka OZ Šariš je situovaný do dvoch krajov – Prešovského a Košického. Prevažná časť územia Organizačnej zložky OZ Šariš patrí do povodia Hornádu /rieky Hornád a Torysa/, iba východný okraj patrí do  povodia Bodrogu /vody odvádza rieka Topľa/ a úzky pruh severnej časti územia patrí do povodia Popradu.
Geografické celky na území Organizačnej zložky OZ Šariš: Slánske vrchy, Šarišská vrchovina, Levočské vrchy, Volovské vrchy, Čergov, Slovenský raj, Nízke Tatry, Spišská Magura, Ondavská Vrchovina
Katastrálna výmera Organizačnej zložky OZ Šariš: Katastrálna výmera Organizačnej zložky OZ  Šariš je 482 000 ha.
Výmera porastovej plochy: Organizačná zložka OZ Šariš zo stavom k 1.7.2023 hospodáril na celkovej výmere porastovej plochy 56933 ha, z toho je vo vlastníctve štátu 37780 ha,  vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v zákonnom nájme 19150 a v prenájme a režime osobit.obhosp. 3 ha.

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. sú lesy z hľadiska prevažujúcich funkcií členené na:
hospodárske lesy – ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesa. Z celkovej porastovej výmery závodu je v tejto kategórií 47880 ha, čo predstavuje podiel 84,10%.
ochranné lesy – sú to lesy, ktorých funkčne zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Ochranných lesov na území OZ Šariš je 5113 ha, čo je 8,98 % z celkovej výmery porastovej plochy.
lesy osobitného určenia - sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia. V tejto kategórií má OZ Šariš 3940 ha t.j. 6,92 %./stav k 1.7.2023/

 

Podľa stupňa ochrany prírody a krajiny je v SOP 1: 47145 ha , SOP 2: 8470ha, SOP 3: 373 ha, SOP 4: 122 ha a v SOP 5: 823 ha lesných porastov.

Chránené územia /CHÚ/: Problematiku chránených území rieši zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého účelom je prispieť k  zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Chránené územia v zmysle tohto zákona sa členia na tieto kategórie:
Národná sieť CHÚ
národné parky /NP/
chránené krajinné oblasti /CHKO/
prírodné rezervácie /PR/
národné prírodné rezervácie /NPR/
prírodné pamiatky /PP/
národné prírodné pamiatky /NPP/
chránené areály /CHA/
Európska sieť CHÚ – NATURA 2000:
chránené vtáčie územia /CHVÚ/
územia európskeho významu /ÚEV/
Biotopové územia – biotopy:
biotopy európskeho významu
biotopy národného významu
prioritné biotopy
Výmera vyhlásených chránených území v rámci Organizačnej zložky OZ Šariš podľa kategórií:
Národné parky 6866 ha
Chránený areál 6 ha
Prírodná rezervácia a Národná PR 3996 ha
Prírodná pamiatka a NPP 307 ha
NATURA 2000
Územia európskeho významu 33326 ha
/bližšie viď. na www.lesy.sk, pod OZ Šariš – chránené územia/
Všeobecná charakteristika porastov
Druhové zloženie porastov – najviac zastúpenou drevinou v porastoch obhospodarovaných OZ je drevina Buk lesný /Fagus silvatica/ a Smrek obyčajný /Picea abies/, ďalej je to Dub letný/Quercus robur/, Dub zimný /Quercus petrea/, Jedľa biela /Abies alba/, Borovica lesná /Pinus silvestris/, Javor horský /Acer pseudoplatanus/ , Hrab obyčajný /Carpinus betulus/, Jaseň štíhly /Fraxinus excelsior/, Brest horský /Ulmus montana/, Smrekovec opadavý /Larix decidua/, Breza bradavičnatá / Betula verucosa/, a ďalšie.

Veková štruktúra porastov – veková štruktúra porastov v rámci OZ je vyrovnaná , pomer vekových tried je priaznivý, najviac je zastúpená 2 až 4 veková trieda , najmenej 7 a 8 veková trieda. Tento stav vytvára reálny predpoklad udržaniu lesnatosti, normálneho zastúpenia vekových tried , čo je predpokladom na trvalé a vyrovnané obhospodarovanie porastov.
Tvar lesa – prevažujúcim hospodárskym tvarom lesa je les vysoký pôvodných drevín, ktorý zabezpečuje najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty ako aj plnenie ostatných funkcií lesa.
Hospodársky spôsob – dominujúcim hospodárskym spôsobom pri obnove lesa je hospodársky spôsob podrastový s cieľom dosiahnutia maximálneho podielu prirodzenej obnovy za účelom udržania genetickej kvality lesa


Hlavné druhy fauny a flóry
Fauna: Na území Organizačnej zložky OZ Šariš sa vyskytujú tieto dominujúce druhy fauny:
Medveď hnedý / Ursus arctos/
Vlk dravý / Canis lupus/
Líška hrdzavá / Vulpes vulpes/
Rys ostrovid /Lynx lynx/
Jazvec lesný / Meles meles/
Veverica stromová / Scirius vulgaris/
Orol skalný / Aquila chrisaetos/
Výr skalný / Bubo bubo/
Jastrab lesný / Acipiter gentilis/
Jarabica poľná /Perdix perdix/
Jeleň lesný /Cervus elaphus/
Srnec lesný / Capreolus capreolus/
Diviak lesný /Sus scrofa/
Kamzík vrchovský / Rupicapra rupicapra/
Zajac poľný /Lepus europeus/
Bocian čierny /Ciconia nigra/
Niektoré druhy fauny patria medzi poľovnú zver. Túto oblasť definuje a upravuje
zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a k nemu
patriacich vykonávacích vyhlášok a predpisov.
Flóra: Rozhodujúce druhy rastlín /dreviny/ sú vymenované v predchádzajúcej stati.
Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú definované vo vyhláške ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. , ktorá je prístupná lesným hospodárom na každej organizačnej zložke OZ Šariš.
Prehľad o , evidovaných vzácnych a ohrozených druhoch v zistených rámci monitoringu, je uvedený v časti „Chránené územia OZ“

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesných pozemkov.
Dlhodobým cieľom hospodárenia Organizačnej zložky OZ Šariš je zabezpečenie a zlepšovanie funkcie lesa, s dôrazom na produkciu akostnej drevnej hmoty. Zachovanie trvalého pôsobenia mimoprodukčných účinkov lesa, biologickej biodiverzity, vyváženej ekologickej a ekonomickej efektívnosti, zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania porastov a udržanie sociálnych funkcií pri obhospodarovaní lesov.


3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele
10 – ročné hospodárske úlohy a ciele Organizačnej zložky OZ Šariš vychádzajú z „Plánov starostlivosti o lesy“ /PSOL/, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
PSOL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).
PSOL sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov, určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.
PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“.
Pri tvorbe PSOL vyhotovovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.
Základné hospodárske opatrenia sú:
obnova lesa - obnovné ťažby s formou hospodárskeho spôsobu, zalesňovanie
výchova porastov - výchova mladín /prečistky/, výchova žrďkovín, žrďovín a stredných kmeňovín / prebierky/
V prípade, že vyhotovením plánu sú alebo môžu byť dotknuté práva kohokoľvek, fyzickej či právnickej osoby, má táto osoba právo nahliadnuť do správy o hospodárení a vzniesť pripomienky prípadne predložiť svoje požiadavky (zákon 326/2005 Z.z.). Platnosti PSoL podľa jednotlivých lesných celkov v rámci lesných správ je možné zistiť cez kontakty (e-mail, telefón, pošta) alebo priamo na príslušných lesných správach prípadne OZ.


4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele
Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe možnosti /produkcia dreva/ a potreby /zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia/ vykonania hospodárskych opatrení v porastoch.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
ťažbovú činnosť - ťažba obnovná, ťažba výchovná /prebierky/
pestovnú činnosť - obnova lesa – zalesňovanie, výchova mladín /prečistky/, ochrana kultúr proti burine, ochrana kultúr proti zveri, príprava plochy pre zalesňovanie
poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri - schvaľuje orgán ŠSLH
Sú podkladom stanovenia finančného plánu organizácie a slúžia lesnému hospodárovi pre operatívne riadenie prác na pracoviskách.
Cieľom ročného plánovania je určenie možnej produkcie drevnej hmoty a jej
sortimentácie, určiť priority zakladania a výchovy porastov a operatívne reagovať na 
aktuálny stav porastov z hľadiska ich zdravotného stavu a možného ohrozenia patogénmi.
V prípade záujmu tretej strany o informáciu plánovania hospodárskych opatrení v jednotlivých lokalitách (porastoch), resp. o ich realizácií, je možné túto získať priamo na príslušných lesných správach /viď. kontakty/.


 

 5.Prehľad o základných výrobných ukazovateľoch za r.2016-2022 v rámci OZ Prešov resp. OZ Šariš

ukazovateľ

skutočnosť r.2016

skutočnosť r.2017

skutočnosť r.2018

skutočnosť r.2019

skutočnosť r.2020

skutočnosť r.2021

skutočnosť r.2022

skutočnosť r.2016

skutočnosť r.2017

skutočnosť r.2018

skutočnosť r.2019

skutočnosť r.2020

skutočnosť r.2021

 

 

obnova lesa v ha

302 ha

258 ha

287 ha

 269 ha

216 ha

149 ha

89 ha

302 ha

258 ha

287 ha

 269 ha

216 ha

149 ha

 

 

z toho prirodzená obnova ha/%podiel

204 ha/ 67,55%

180 ha/ 69,78%

187 ha/ 65,16%

194 ha/ 72,12%

159 ha/ 73,72%

108 ha/ 72,48%

69 ha/ 77,53%

204 ha/ 67,55%

180 ha/ 69,78%

187 ha/ 65,16%

194 ha/ 72,12%

159 ha/ 73,72%

108 ha/ 72,48%

 

 

ochrana mladých lesných porastov v ha

848

805

811

755

591

559

487

848

805

811

755

591

556

 

 

prečistky v ha

1211

1457

1233

1138

763

957

1144

1211

1457

1233

1138

763

957

 

 

výsek krov a plecie ruby v ha

28

14

29

47

11

5

7

28

14

29

47

11

5

 

 

výchovná ťažba do 50 r. v ha

1071,57

1191,28

721,32

960,71

747,68

562,13

863,84

1071,57

1191,28

721,32

960,71

747,68

52,13

 

 

ťažba dreva celkom v m3

213593

209192

205682

207733

188697

200242

186918

213593

209192

205682

207733

188697

200242

 

 

  

 

 

Ťažba dreva r.2022
(podľa druhov ťažieb)

Vykonané v roku 2022
v m3

10 ročný predpis plánu /PSoL/ v m3

Bilancovaný ročný zostatok úloh v m3

 

Výchovná úmyselná ťažba do 50 r.

23313

307160

57359

 

Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r.

21063

199524

29681

 

Obnovná úmyselná ťažba+MR ,ost.

142542

2336696

505250

 

Spracovaná náhodná ťažba,

19092

-

-

 

SPOLU

186918

2843380

592290

 

 

 

 

 Prehľad o výške spracovaných náhodných /kalamitných ťažieb

 

skutočnosť r.2016

skutočnosť r.2017

skutočnosť r.2018

skutočnosť r.2019

skutočnosť r.2020

skutočnosť r.2021

skutočnosť r.2022

 

Spracovaná kalamita a náhodná ťažba v m3

53908

45221

47854

42891

25901 

38718 

19092

 

Spracovaná kalamita a náhodná ťažba v % v celkovej ťažby

25,24%

21,62%

23,27%

20,65%

13,73 %

19,34 %

10,21%

 

 

Lesné cesty (stav k 31.12.2022)
Odvozné LC: 487 km
Približovacie cesty: 1688 km

Použité technológie sústreďovania dreva za r.2022 /bez samovýroby dreva/
-ťažné zvieratá : 26842 m3/ 14,96%

-univerzálne kolesové traktory : 25745 m3/ 14,35%
-ŠLKT: 114611 m3/ 63,88%

-HRT: 5287 m3 /2,95%
- lesnícke lanovky: 6928 m3/ 3,86 %

5. Škodlivé činitele a kľúčové aspekty pre ich monitoring lesnými hospodármi.
Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na Organizačnej zložky OZ Šariš:

A. biotické škodlivé činitele:
1. zver: spôsobujúca - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
2. podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
3. drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva
Drevokaz čiarkovaný /Tripodendron lineatum/
4. škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov
Kôrovnica kaukazská /Dreufusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
5. rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod.Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca
6. cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/
B. abiotické škodlivé činitele:
1. vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
2. sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a
vývraty
3. sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
4. požiar: poškodzuje stromy i celé porasty

C. antropogénne škodlivé činitele:
1. imisie : fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
2. človek: krádeže drevnej hmoty
Kontrola možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročné kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.

Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby /NLC vo Zvolene/, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.
 

 

Prehľad o výške spracovaných náhodných /kalamitných ťažieb,NP,NN podľa pôsobenia škodlivých činiteľov v m3

 

skutočnosť r.2016

skutočnosť r.2017

skutočnosť r.2018

skutočnosť r.2019

skutočnosť r.2020

skutočnosť r.2021

skutočnosť r.2022

 

Podkôrny hmyz

25005

32104

31443

22911

12406

4601

6049

 

Ostatný hmyz

0

0

0

0

0

0

0

 

Huby

824

1189

1132

1437

2488

2765

2894

 

Imisie

0

4

0

0

0

0

0

 

Vietor

26688

11191

14743

16587

10584

30174

8195

 

Sneh

926

54

16

434

3

559

5

 

Iný škodlivý činiteľ

465

679

520

1522

420

619

1949

 

Spolu

53908

45221

47854

42891

25901

38718

19092

 

z toho ihličnaté

40473

39368

40038

34553

17717

10859

10702

 

listnaté

13435

5853

7816

8338

8184

27859

8390

 


Prehľad o škodlivých činiteľoch spôsobujúcich náhodnú ťažbu za r.2022 v m3

 

biotické

abiotické

antropog.

Iné

spolu

 

Počiat.stav

184

912

0

0

1096

 

Napadnuté

9215

9281

232

0

18728

 

Spracované

8998

9862

232

0

19092

 

Ostáva

401

331

0

0

732

 

  Monitoring výskytu biotických škodlivých činiteľov a ochranné a obranné opatrenia za r.2022

 

Stupeň obsadenia

Ips typographus
I. a II. séria

 

 

Pytyogenes chalcographus
I. a II.séria

 Lykokaz jaseňový

 

Lapáky /ks/

slabo

-

 

 

284

-

 

Lapáky /ks/

stredne

156

 

 

0

-

 

Lapáky /ks/

silno

0

 

 

-

86

 

 

 

Stupeň obsadenia

Ips typographus

Pytyogenes chalcographus

Ips duplicatus

Xyloterus lineatus

Lymantria dispar

Feromónové lapače /ks/ I., II.séria

slabo

-

93

0

5

-

Feromónové lapače /ks/ I.,II.séria

stredne

185

-

-

-

-

Feromónové lapače /ks/ I,/II.séria

silno

-

-

-

-

-

 

 

Spotreba prípravkov na ochranu lesa v r.2022
Feromóny : 285 ks

SANATEX:450 lit.
Repelenty: Trico 30 lit., CERVACOL 3034 kg.

 

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia
Hlavným produktom hospodárenia organizácie je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie.
Ďalšie rozhodujúce produkty:
drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty mimoriadnej kvality, piliarska guľatina vlákninové drevo, palivo a iné/
poľovníctvo - výkon práva poľovníctva v režijných revíroch OZ o celkovej výmere cca 30 tis.ha prevažne so zameraním na chov jelenej, srnčej, diviačej a /kamzičej/ zveri /PR Minčol I., PR Minčol II., PR Rybné, PR Slovenský Raj, PR Slanské Vrchy III., PR Slanské vrchy IV./ a odpredaj diviny.
Ďalšie hospodárske činnosti s možným dôležitým vplyvom na prostredie:
stavebná činnosť-projekty sú realizovanú v súlade s platnou legislatívou, vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov št.správy /ŽP/. V r.2010-2022 boli doposiaľ realizované resp. sú rozpracované napr. tieto projekty: Čerpacia stanica ES Prešov, Hájenka Podhradík, Plechový sklad –LS Kokošovce, Trvalá približovacia cesta Jakubovany, TPC Mono, Lesná cesta/LC/ Petrovce, Lesná cesta/LC/ Do Šimonky, Lesná cesta/LC/ Kĺúč, LC Košiarny briežok, TPC Mono-LS Kokošovce, LC Kysliny, LC Trnky, LC Makušovská nová prestavba, UVK Majdan, UVK Malcov, AB ES Prešov, ES –spevnené plochy, ES SNV spevnené plochy, AB ES Bardejov, AB ES Bardejov, spevnené plochy ES Bardejov, LC Poľský Potok, LC Kopaná, LC Riečka, LC Tichoňa. rekonštrukcia AB ústredia OZ Prešov, Chata Vlčie – rekonštrukcia, Chata Bardejovské kúpele-rekonštrukcia./, výmena ML BZ, garáže LS Kokošovce, Hájenka Podhradík –ÚK, Kamerový systém –ústr.OZ, ES PO,ES BJ, zvážnica Dolina-most, LC Juhásová-rekonštrukcia, LC Turník-Klauzy a ďalšie.
O umelá a kombinovaná obnova lesa-výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou.
O úpravy vodných tokov a útvarov- výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou, hlavne v oblasti opráv a údržieb.
O ťažba a doprava dreva a iných zdrojov- výkony sú realizované v prevažnej miere externými dodávateľmi prác na základe zmlúv o dodaní služieb v lesníckych činnostiach resp. na základe vnútropodnikovej dohody OZLT, so zabezpečením dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok.
O rekreačné aktivity a príslušná infraštruktúra- OZ prevádzkuje :
4 Lesnícke náučné chodníky: Tajch, Šťavica, Herlica a Bardejovské Kúpele,
2 lesnícke významné miesta : Plavebný kanál – Zlatá Baňa-Solivar, Chata prof.Komárka pri obci – Livovská huta a rekreačné resp. ubytovacie zariadenia:  Chata Vyšné Ružbachy, Chata Pod Jazierkom, Chata Vĺčie, Interventka Livovská Huta, Chata Podhradík, Chata Branisko.
V rámci OZ Šariš je evidovaných:
64 prírodných vyhliadok
63 krytých odpočívadiel
68 otvorených odpočívadiel
117 ohnísk
134 informačných tabúľ
86 turistických chodníkov
16 táborísk
Prevádzkovanie týchto zariadení je vykonávané s minimalizovaním neg. vplyvu na prostredie.

Zmeny využitia územia alebo jeho časti- vykonávané v súlade s platnou legislatívou /výstavba jednotlivých úsekov diaľnice Poprad-Prešov/
 

Kľúčovými odbytištiami firmy sú:
O drevospracujúce a celulózo – papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva
O regionálny spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu
O miestne obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie
7. Previerky a kontroly hospodárenia
Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. Interné, 2. vonkajšie,

7.1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky
C/ Komplexné previerky
D/ Následné kontroly

E/Kontrolné preberanie prác /z úrovne LS, z úrovne OZ/

7.2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.
Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (PSOL)
Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.

8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

A.)Vládne organizácie a organizácie zainteresované v lesnom hospodárstve

Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie –príp . tel. kontakt,
-Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava,
tel.:+421-02-59266111
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, tel.:+421-02-59266506
- Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov , Popradská 78, 040 11 Košice ,
tel.:+421-55-7895090,
-Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov,
tel.:+421-51-7082201,
-Okresný úrad Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica,
tel.:+421-53-4823465
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves,
tel.:+421-53-4182862,
- Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava,
tel.:+421-58-7877811
-Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, , 080 01 Prešov,
tel.:+421-51-7485942- Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor , Partizánska 690/87, 058 01 Poprad,
tel.:+421-52-7879962
- Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok,
tel.:+421-52-7879926
- Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Nám.gen.Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa,tel.:+421-52-4323931- Okresný úrad Vranov n./T., pozemkový a lesný odbor , Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov n./T. ,tel.:+421-57-7860340
- Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov,
tel.:+421-54-4755710
-Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor, Športová 2, 091 01 Stropkov
tel.:+421-54-4755730
-Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
tel.:+421-54-7863179
Ministerstvo život. prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava,
-Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov,
Tel.:+421-51-4881201
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov,
Tel.:+421-51-4880334
- Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
Tel.:+421-54-4710370
-Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP , Huncovská 1, 060 01 Kežmarok,
Tel:+421-52-4680021
- Okresný úrad Vranov n./T., odbor starostlivosti o ŽP ,Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov n./T.,
Tel.:+421-57-4861590
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad,
Tel.:+421-52-7871921
- Okresný úrad Levoča , odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča,
Tel.:+421-53-4411825
- Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP , Nám.gen.Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa,
tel.:+421-52-4321303
-Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP , Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,
tel.:+421-58-7324068
- Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 26, 091 01 Stropkov,
Tel.: +421-54-7423414 kl.102
-Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP r, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
tel.:+421-54-7863158
-Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves,
Tel.:+421-53-4173242
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 056 01 Gelnica,
tel.:+421-53-4299408
- Slovenský pozemkový fond RO Svidník, MUDr.Pribulu 1, 089 01 Svidník
tel.:+421-54-6270660
- Slovenský pozemkový fond RO Bardejov, Kellerova 1, 085 01, 085 01 Bardejov
tel.:+421-54-6270430
- Slovenský pozemkový fond RO Prešov, Keratsínske Nám.1, 080 01 Prešov
tel.:+421-51-6270590
- Slovenský pozemkový fond RO Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad,
tel.:+421-52-6270570
- Slovenský pozemkový fond RO Poprad, Pracovisko Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.:+421-52-6270651

- Slovenský pozemkový fond RO Vranov n./T., Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov n./T.,
tel.:+421-57-6270750

- Slovenský pozemkový fond RO Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves,tel.:+421-53-6270640
-Slovenská inšpekcia životného prostredia, pobočka Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
-Slovenská agentúra ŽP, pobočka Prešov, Sabinovská 3, 080 01 Prešov

-Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice,
tel.:+421-55-7979902, nip@ip.gov.sk
-Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,
tel.:+421-51-7712693, ip.presov@po.ip.gov.sk
-Inšpektorát práce Košice , Masarykova 10, 040 01 Košice,
tel.:+421-55-6002301, ip.kosicevke.ip.gov.sk


B.). Školy, vedecké pracoviská a projekčné organizácie v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie príp . tel. kontakt, resp E-mail
-Technická univerzita Zvolen Technická univerzita,TG Masaryka 24, 960 01 Zvolen
tel.: +421-45-5206111
-Stredná odborná škola lesnícka v Prešove, Kollárova 10, 080 01 Prešov
-Národné lesnícke centrum, TG Masaryka 22, 960 22 Zvolen
-NLC Zvolen, UHÚL pob.Košice, Čárskeho 3, 040 01 Košice,
-Lesnícka ochranárska služba /NLC/, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica
tel : +421-45-6911144
-Štátna ochrana prírody a krajiny, reg.pobočka Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov
-Správa NP Slovenský Raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves
-Lesoprojekt Zvolen , Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel: +421-45-5202111, priezvisko@lesoprojekt.sk

C.) Nevládne organizácie zainteresované v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie príp . tel. kontakt, resp E-mail

- Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen
tel.: +421-45-5335682, leskomora@gmail.com
-Juraj Lukáč Leso-ochranárske zoskupenie VLK
VLK – mimovládna organizácia WOLF Forest Protection Movement, 082 13 Tulčík c.d.27
tel.:+421-51-7789 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk
-Centrum pre vedecký turizmus na Slovensku, Štúrova 2, 960 53 Zvolen
-Inštitút lesníckej ekológie SAV, sekruel@sav.savzv.sk
-Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
tel.:+421-02-57203311
-Slovenský poľovnícky zväz OkO Bardejov, Stocklova 40, 085 01 Bardejov
tel.: +421-54-4723925, spzbj@mail.t-com.sk
-Slovenský poľovnícky zväz OkO Gelnica, Slovenská 15, 056 01 Gelnica
tel.: +421-53-4821514, spz.gelnica@mail.t-com.sk
-Slovenský poľovnícky zväz OkO SNV, Letná 30, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4464182, opksnv@zoznam.sk

-Slovenský poľovnícky zväz OkO Levoča, Nová ulica 6, 054 01 Levoča
tel.: +421-53-4510784,
-Slovenský poľovnícky zväz OkO Stará Ľubovňa, Janka Kráľa 1, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421-52-4322424,-Slovenský poľovnícky zväz OkO Svidník, Centrálna 817/21, 089 01 Svidník tel.: +421-54-4524886, okospz.svidnik@centrum.sk
-Slovenský poľovnícky zväz OkO Vranov, Duklianských hrdinov 1111, 093 01 Vranov n./T.tel.: +421-57-4423005,
-Slovenský poľovnícky zväz, Šarišská RgO, Štúrova 20, 080 01 Prešov
tel.: +421-51-7746778, polovnictvo.presov@gmail.com

9. Prístup k verejnosti
Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Dialóg posilňuje postavenie lesného hospodára ako aj subjektu hospodáriaceho na určitom majetku. Taktiež poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa.
V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a „Prehľad o vybraných ukazovateľoch LS“ a sú k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu.
Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“ /pozri LIK/.
V rámci Organizačnej zložky OZ Šariš, ale aj mimo regiónu pracujú predovšetkým s mladou generáciou na rôznych akciách lesní pedagógovia.
Forma komunikácie a informovania, môže prebehnúť e-mailom, poštou, telefónom /pozri kontakty/ alebo osobne.

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.saris@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
56 933  ha /stav k 1.7.2023
Ročná obnova lesa: 41  ha ( skutočnosť r. 2022 )
Ročný objem ťažby: 170 000 m3 (  plán 2023 )

Významné chránené celky:

 • Slanské vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Medveď hnedý (Ursus actors)      
 •  Vlk dravý (Canis lupus)
 •  Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)
 • Bobor vodný ( Castor fiber)
 • Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)
 • Podkovár veľký (Rhinolophus feromequinum)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Roháč veľký (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)