Kontakty

Chránené územia v rámci Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Šariš 

 Zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov podľa kategórií IUCN - červená kniha, Zoznam druhov zaradených do kategórií CITES ( PDF, 524 kB)

 

Názov NPR, PR a PP

kat.

výmera v ha

/v správe  a užívaní /

Lesná správa

 

Baba

PR

8,63

LS Široké

 

Hájik

PR

3,75

LS Široké

 

Rajtopiky

NPR

61,25

LS Široké

 

Dreveník

NPR

46,68

LS Široké

 

Ostrá hora

PP

10,79

LS Široké

 

Sobotisko

PP

7,64

LS Široké

 

Jazerec

PP

0,31

LS Široké

 

Pralesy Slovenska-Domková

PR

101,92

LS Široké

 

Hradová hora

NPR

13,27

LS Sabinov

 

Čergovský Minčol

NPR

34,71

LS Sabinov

 

Šarišský hradný vrch

NPR

145,74

LS Sabinov

 

Kapušiansky hradný vrch

PR

11,98

LS Sabinov

 

Gímešský jarok

NPR

20,62

LS Kokošovce

 

Kokošovská dubina

NPR

46,59

LS Kokošovce

 

Zbojnícky zámok

PR

8,00

LS Kokošovce

 

Dubová hora

PR

67,50

LS Kokošovce

 

Dunitova skalka

PR

0,35

LS Kokošovce

 

Pralesy Slovenska -Kujavy

PR

31,21

LS Kokošovce

 

Pralesy Slovenska-Šimonka

PR

47,46

LS Hanušovce

 

Hermanovské skaly

PR

11,51

LS Hanušovce

 

Šimonka

NPR

6,40

LS Kokošovce

 

Šimonka

NPR

20,86

LS Hanušovce

 

Zárez Strávneho potoka

PP

4,05

LS Hanušovce

 

Oblík

NPR

90,00

LS Hanušovce

 

Pralesy Slovenska-Čierna Hora

PR

9,06

LS Kokošovce a

LS Hanušovce

 

Stebnícka Magura

PR

184,65

LS Bardejov

 

Regetovské rašelinisko

NPR

2,55

LS Bardejov

 

Becherovská tisina

NPR

24,27

LS Bardejov

 

Komárnická jedlina

NPR

89,55

LS Bardejov

 

Pralesy Slovenska-Stebnícka Magura

PR

14,03

LS Bardejov

 

Pralesy Slovenska-Busov

PR

28,08

LS Bardejov

 

Pralesy Slovenska-Sivá Skala

PR

43,58

LS Bardejov

 

Dranec

PR

34,35

LS Bardejov

 

Pod Beskydom

PR

8,21

LS Bardejov

 

Slatina pod Lieskovcom

PR

0,71

LS Bardejov

 

Zborovský hradný vrch

PR

24,31

LS Bardejov

 

Pramenisko Tople

PR

25,82

LS Malcov

 

Livovská Jelšina

PR

0,55

LS Malcov

 

Čergovský Minčol

NPR

55,28

LS Malcov

 

Spolu NPR,PR a PP

 

1346,22

 

 

 

 

 

 

 

Chránený areál

 

 

   

Názov CHA

výmera v ha

Lesná správa

   

Dubnícke bane

6,00

LS Kokošovce

   

Plavečské štrkoviská

66,25

LS Sabinov

   

Historický park Hodkovce

9,10

LS Široké

   

Historický park Bijacovce

4,43

LS Široké

   

 

 
   

Chránené stromy

 

 

LS Hanušovce

 

 

LS Hanušovce

 

 

NATURA 2000
- Chránené vtáčíe územia (ChVÚ) : 

ChVÚ Slánske vrchy
ChVÚ Volovské vrchy
ChVÚ Levočské vrchy
ChVÚ Slovenský raj
ChVÚ Čergov
ChVÚ Laborecká vrchovina

Územia európskeho významu (ÚEV) :

SKUEV

Názov ÚEV

Celková výmera v ha

SKUEV0332

Čergov

6029,05

SKUEV0331

Čergovský Minčol

4262,34

SKUEV0110

Dubiny pri Levoči

600,32

SKUEV0108

Dubiny pri Ordzovanoch

216,32

SKUEV0401

Dubnícke bane

241,56

SKUEV0330

Dunitová skalka

1,48

SKUEV0322

Fintické svahy

746,56

SKUEV0224

Jereňaš

136,84

SKUEV0207

Kamenná Baba

343,44

SKUEV0325

Medzianske skalky

9,50

SKUEV0390

Pusté pole

90,35

SKUEV0109

Rajtopíky

256,33

SKUEV0321

Salvátorské lúky

2,68

SKUEV0111

Stráň pri Dravciach

3,29

SKUEV0107

Stráne pri Spišskom Podhradí

55,05

SKUEV0320

Šindliar

7,69

SKUEV0105

Spišskopodhradske travertíny

231,31

SKUEV0287

Galmus

3200,11

SKUEV0112

Slovenský raj

16864,14

SKUEV0286

Hornádske vápence

27,77

V rámci vykonaného monitoringu na LS a OZ boli pozorované, resp. zistené nasledovné o.i. tieto vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov:
Medveď hnedý
Vlk dravý
Rys ostrovid
Kamzík vrchovský
Vydra riečna
Bobor vodný
Mačka divá
Kuna lesná
Plch sivý
Ďateľ čierny
Sova dlhochvostá
Sova lesná
Jariabok hôrny
Sluka lesná
Dudok chocholatý
Sojka zlovestná
Trasochvost horský
Orol skalný
Orol krkľavý
Bocian čierny
netopiere
Salamandra škvrnitá
Vretenica
Užovka stromová
Slepúch lámavý
Mlok karpatský
Mlok veľký
Kunka žltobruchá
Rak riečny
Fúzač alpský
Roháč
Ohiváčik veľký
Lykovec voňavý
Črievičník papučkový
Žltohlav najvyšší
Poniklec slovenský
Poniklec prostredný
Poniklec veľkokvetý
Ľalia žltohlavá
Soldanelka karpatská
Tis obyčajný
Plavúň obyčajný
Lykovec jedovatý
Vŕba sivozelená
Šafran karpatský
Jesienka
Chvostík jedľovitý
Vstavačovec Fuchsov
Plamienok alpínsky
Zvonček karpatský
Vachta trojlistá
Hľuzovec loeselov
Hadinec červený
Cesnak hadí
Horec luskačovitý
Perovník pštrosí

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.saris@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
56 933  ha /stav k 1.7.2023
Ročná obnova lesa: 41  ha ( skutočnosť r. 2022 )
Ročný objem ťažby: 170 000 m3 (  plán 2023 )

Významné chránené celky:

 • Slanské vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Medveď hnedý (Ursus actors)      
 •  Vlk dravý (Canis lupus)
 •  Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)
 • Bobor vodný ( Castor fiber)
 • Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)
 • Podkovár veľký (Rhinolophus feromequinum)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Roháč veľký (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)