Kontakty

L e s y Slovenskej republikyštátny podnik

Organizačná zložka OZ   Šariš

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

vyhlasuje a pozýva Vás na 

dražbu drevnej hmoty

Termín konania  :         14.3.2023 – 16.3.2023

 

Časový harmonogram :     14. - 15.3.2023  prehliadka, ponuky od  8,00 hod.  do 14,00 hod.  

                                                   16.3.2023  prehliadka, ponuky od  8,00 hod. do 12,00 hod

                     20.3.2023  vyhodnotenie dražby do 12,00 hod.(www.lesy.sk)

 

Miesto konania  :        Manipulačno-expedičný sklad – Prešov

             Manipulačno-expedičný sklad -  Bardejov

 

Drevina : smrekovec, duglaska, dub, buk, javor, jaseň a iné podľa zverejneného   

                katalógu.

 

Akosť                 :  ihličnaté a  listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa

                              STN 48 0055 a STN  48 0056.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby v ponukovom katalógu.

 


pozvánka  (PDF, 388 kB)

ponukový list Prešov .pdf ( PDF, 650 kB )

ponukový list Bardejov .pdf ( PDF, 650 kB )

dražobný poriadok (PDF, 430 kB) 

vyhodnotenie dražby ES Prešov  ( PDF, 495 kB )

vyhodnotenie dražby ES Bardejov ( PDF, 330 kB )

 

 

Ing. Miroslav Lelák, MBA
tel: +421 51 7464736
mobil: 0905 741 881
mail: miroslav.lelak@lesy.sk


Ľubomír Hlipala
tel: +421 51 7464737
mobil: 0905 816 138
mail: lubomir.hlipala@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.saris@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
56 933  ha /stav k 1.7.2023
Ročná obnova lesa: 41  ha ( skutočnosť r. 2022 )
Ročný objem ťažby: 170 000 m3 (  plán 2023 )

Významné chránené celky:

 • Slanské vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Medveď hnedý (Ursus actors)      
 •  Vlk dravý (Canis lupus)
 •  Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)
 • Bobor vodný ( Castor fiber)
 • Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)
 • Podkovár veľký (Rhinolophus feromequinum)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Roháč veľký (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)