Kontakty

Obrázok Obchod s drevom

OBCHOD S DREVOM

Ponúkame ihličnaté a listnaté výrezy všetkých tried akosti.

Ing. Miroslav Lelák
Referent obchodu
mobil : +421 905 741 881

e-mail : miroslav.lelak@lesy.sk

Obrázok chata

POĽOVNÍCVO, POPLATKOVÝ ODSTREL ZVERI

Ponúkame možnosť výkonu poľovníckeho práva - poľovačiek vo svojich revíroch, s možnosťou zabezpečenia ubytovania a odborného doprovodu.

Ing. Štefan Fedorko
Poľovníctvo
mobil : 0918 334 142
e-mail : 
stefan.fedorko@lesy.sk

Obrázok jelene

UBYTOVANIE V REKREAČNÝCH ZARIADENIACH

Objekty ležia v atraktívnom prostredí perly severovýchodného Slovenska - pohoria Slánske Vrchy, Čergov a v areáli svetoznámich Bardejovských Kúpeľov.

Ing. Štefan Fedorko
referent lesoturistiky
mobil : 0918 334 142
e-mail : 
stefan.fedorko@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.saris@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
56 933  ha /stav k 1.7.2023
Ročná obnova lesa: 41  ha ( skutočnosť r. 2022 )
Ročný objem ťažby: 170 000 m3 (  plán 2023 )

Významné chránené celky:

 • Slanské vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Medveď hnedý (Ursus actors)      
 •  Vlk dravý (Canis lupus)
 •  Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)
 • Bobor vodný ( Castor fiber)
 • Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)
 • Podkovár veľký (Rhinolophus feromequinum)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Roháč veľký (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)