Kontakty

Chránené územia v rámci Odštepného závodu Prešov 
Národná sústava

Národný park

 

Názov NP

výmera v ha

Lesná správa

Slovenský Raj

6865,92

LS SNV

       

Názov NPR a PR

kat.

výmera v ha

Lesná správa

Tri kopce

NPR

243,82

LS SNV

Vernárska tiesnava

NPR

85,59

LS SNV

Baba

NPR

14,12

LS SNV

Suchá Belá

NPR

155,03

LS SNV

Piecky

NPR

247,10

LS SNV

Kysel

NPR

475,91

LS SNV

Holý Kameň

NPR

197,85

LS SNV

Sokol

NPR

474,34

LS SNV

Dreveník

NPR

101,82

LS Široké

Spišský hradný vrch

NPR

24,21

LS Široké

Kamenná Baba

NPR

127,59

LS Široké

Rajtopiky

NPR

119,67

LS Široké

Sivá Brada

NPR

19,55

LS Široké

Holý kamen

NPR

210,87

LS SNV

Prielom Hornádu

NPR

290,49

LS SNV

Čergovský Minčol

NPR

171,08

LS Sabinov

Čergovský Minčol

NPR

55,28

LS Malcov

Hradová hora

NPR

13,49

LS Sabinov

Šarišský hradný vrch

NPR

145,74

LS Sabinov

Gímešský potok

NPR

20,62

LS Kokošovce

Šimonka

NPR

6,40

LS Kokošovce

Šimonka

NPR

20,86

LS Hanušovce

Kokošovská dubina

NPR

20,00

LS Kokošovce

Oblík

NPR

60,28

LS Hanušovce

Stebnícka Magura

NPR

184,65

LS Bardejov

Regetovské rašelinisko

NPR

2,55

LS Bardejov

Becherovská tisina

NPR

24,27

LS Bardejov

Komjatická jedlina

NPR

89,55

LS Bardejov

Mokrá

PR

60,04

LS SNV

Kocúrová

PR

14,64

LS SNV

Cingovské hradisko

PR

10,95

LS SNV

Kapušiansky hradný vrch

PR

18,10

LS Sabinov

Zbojnícky zámok

PR

8,00

LS Kokošovce

Dubová hora

PR

61,34

LS Kokošovce

Fintické svahy

PR

41,33

LS Sabinov

Vlčia

PR

21,24

LS Sabinov

Litmanovský potok

PR

14,42

LS Sabinov

Hájik

PR

4,19

LS SNV

Hermanovské skaly

PR

33,07

LS Hanušovce

Dunitova skalka

PR

0,35

LS Široké

Salvatorské lúky

PR

2,68

LS Široké

Šindliar

PR

7,69

LS Široké

Na Bani

PR

7,85

LS Široké

Dranec

PR

34,35

LS Bardejov

Pod Beskydom

PR

8,21

LS Bardejov

Slatina pod Lieskovcom

PR

0,71

LS Bardejov

Demjatské kopce

PR

8,68

LS Bardejov

Zborovský hradný vrch

PR

23,45

LS Bardejov

Pramenisko Tople

PR

25,8

LS Malcov

Livovská Jelšina

PR

0,55

LS Malcov

       

Spolu NPR a PR

 

4010,37

 
   

Prírodné pamiatky

   

Názov PP

výmera v ha

Lesná správa

Medvedia jaskyna

167,46

LS SNV

Hranovnícke pleso

55,98

LS SNV

Ostrá hora

29,32

LS Široké

Podmorský zosuv

0,51

LS Široké

Hrabkovské zlepence

0,87

LS Široké

Diablova diera

0,50

LS Široké

Sobotisko

13,32

LS Široké

Pažitské jazierko

0,11

LS Široké

Jaskyňa Zlá diera

0,80

LS Široké

Zlatá Brázda

1,62

LS Široké

Jazerec

0,31

LS SNV

Zárez strávneho potoka

3,69

LS Hanušovce

Spolu PP

274,19

 
   

Chránený areál

   

Názov CHA

výmera v ha

Lesná správa

Dubnícke bane

6,00

LS Kokošovce

     

Plavečeké štrkoviská

66,25

LS Sabinov

Historický park Hodkovce

9,10

LS Široké

Historický park Bijacovce

4,43

LS Široké

     

Chránené stromy

 

LS Hanušovce

 

LS Hanušovce

 
         

NATURA 2000
- Chránené vtáčíe územia (ChVÚ) : 

ChVÚ Slánske vrchy
ChVÚ Volovské vrchy
ChVÚ Levočské vrchy
ChVÚ Slovenský raj
ChVÚ Čergov
ChVÚ Laborecká vrchovina

Územia európskeho významu (ÚEV) :

SKUEV

Názov ÚEV

Celková výmera v ha

SKUEV0332

Čergov

6063,43

SKUEV0331

Čergovský Minčol

4144,69

SKUEV0110

Dubiny pri Levoči

559,25

SKUEV0108

Dubiny pri Ordzovanoch

211,87

SKUEV0401

Dubnícke bane

234,75

SKUEV0330

Dunitová skalka

1,48

SKUEV0322

Fintické svahy

753,9

SKUEV0224

Jereňaš

137,09

SKUEV0207

Kamenná Baba

339,98

SKUEV0325

Medzianske skalky

10,78

SKUEV0390

Pusté pole

90,35

SKUEV0109

Rajtopíky

256

SKUEV0321

Salvátorské lúky

2,68

SKUEV0111

Stráň pri Dravciach

4,71

SKUEV0107

Stráne pri Spišskom Podhradí

51,64

SKUEV0320

Šindliar

7,69

SKUEV0105

Travertíny pri Spišskom Podhradí

232,31

SKUEV0287

Galmus

2690,07

SKUEV0112

Slovenský raj

15696,07

SKUEV0286

Vápence v doline Hornádu

27,21

V rámci vykonaného monitoringu na LS a OZ boli pozorované, resp. zistené nasledovné o.i. tieto vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov:
Medveď hnedý
Vlk dravý
Rys ostrovid
Kamzík vrchovský
Vydra riečna
Bobor vodný
Mačka divá
Kuna lesná
Plch sivý
Ďateľ čierny
Sova dlhochvostá
Sova lesná
Jariabok hôrny
Sluka lesná
Dudok chocholatý
Sojka zlovestná
Trasochvost horský
Orol skalný
Orol krkľavý
Bocian čierny
netopiere
Salamandra škvrnitá
Vretenica
Užovka stromová
Slepúch lámavý
Mlok karpatský
Mlok veľký
Kunka žltobruchá
Rak riečny
Fúzač alpský
Roháč
Ohiváčik veľký
Lykovec voňavý
Črievičník papučkový
Žltohlav najvyšší
Poniklec slovenský
Poniklec prostredný
Poniklec veľkokvetý
Ľalia žltohlavá
Soldanelka karpatská
Tis obyčajný
Plavúň obyčajný
Lykovec jedovatý
Vŕba sivozelená
Šafran karpatský
Jesienka
Chvostík jedľovitý
Vstavačovec Fuchsov
Plamienok alpínsky
Zvonček karpatský
Vachta trojlistá
Hľuzovec loeselov
Hadinec červený
Cesnak hadí
Horec luskačovitý
Perovník pštrosí

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.po@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
64 900 ha
Ročná obnova lesa: 287  ha ( skutočnosť r. 2018 )
Ročný objem ťažby: 205 000 m3 ( plán 2019 )

Významné chránené celky:

 • Slánske vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Podkovár  veľký ( Rhinolophus feromequinum
 • Medveď hnedý (Ursus actors)        
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Prešov
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® číslo SGS-FM/COC-2898,(licenčné číslo FSC-C002515).
Doba platnosti certifikátu je  do 6.novembra 2021. Odštepný závod Prešov sa týmto zaväzuje dodržiavať všetky princípy a kritéria v schéme FSC. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 46 020 ha porastovej plochy a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ.

 

Bližšie info

Certifikát FSC (PDF, 611 kB)

prehlasenie FSC (PDF, 176 kB)