Kontakty

L e s y Slovenskej republikyštátny podnik

O D Š T E P N Ý   Z Á V O D   P R E Š O V

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

vyhlasuje a pozýva Vás na 

dražbu drevnej hmoty

 

Termín konania  :         17.3.2020 – 19.3.2020

 

Časový harmonogram: 17.3. - 18.3.2020  prehliadka, ponuky od  8,00 hod.  do 14,00 hod.  

                  19.3.2020  prehliadka, ponuky od  8,00 hod.  do 12,00 hod.

                  23.3.2020  vyhodnotenie dražby do 12,00 hod.(www.lesy.sk)

 

Miesto konania  :  Manipulačno-expedičný sklad - Prešov.

 

Drevina              :  buk, dub, jaseň, javor, brest, smrekovec.

 

Akosť                 :  ihličnaté a  listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa

                              STN 48 0055 a STN  48 0056.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby v ponukovom katalógu.


pozvánka (PDF, 388 kB)

ponukový list .pdf ( PDF, 532 kB )

dražobný poriadok (PDF, 407 kB) 

vyhodnotenie dražby ( PDF, 479 kB )

 

Damankoš Dušan Ing.
tel: +421 51 7464736
mobil: 0918 334 119
mail: dusan.damankos@lesy.sk


Ľubomír Hlipala
tel: +421 51 7464737
mobil: 0905 816 138
mail: lubomir.hlipala@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.po@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
64 900 ha
Ročná obnova lesa: 287  ha ( skutočnosť r. 2018 )
Ročný objem ťažby: 205 000 m3 ( plán 2019 )

Významné chránené celky:

 • Slánske vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Podkovár  veľký ( Rhinolophus feromequinum
 • Medveď hnedý (Ursus actors)        
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Prešov
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® číslo SGS-FM/COC-2898,(licenčné číslo FSC-C002515).
Doba platnosti certifikátu je  do 6.novembra 2021. Odštepný závod Prešov sa týmto zaväzuje dodržiavať všetky princípy a kritéria v schéme FSC. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 46 020 ha porastovej plochy a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ.

 

Bližšie info

Certifikát FSC (PDF, 611 kB)

prehlasenie FSC (PDF, 176 kB)